Hållbarhet

År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala hållbarhetsmål. Just för att kommande generationer ska kunna växa upp i en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. För att nå målen krävs det att vi alla bidrar.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi har olika förutsättningar men behöver fokusera på var vi kan göra störst nytta och skillnad. Som ett av Sveriges största detaljhandelsföretag och familjeföretag är det för oss en självklarhet att tolka och integrera målen i vår långsiktiga strategi. Tillsammans med medarbetare, kunder,
leverantörer och andra intressenter bidrar vi på alla sätt vi kan.

Sortiment-600_450

Ett sortiment vi kan stå för

Både vi själva och våra kunder ställer höga krav på det sortiment vi erbjuder – och det är bra. På så sätt kan vi tillsammans bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion. Konsumenterna kan lita på de produkter vi säljer.

Digitalisering

Den digitala transformationen präglas bland annat av ändrade konsumtionsvanor, ny teknik och växande e-handel. I City Gross butiker erbjuder vi kvitto via e-post eller i appen. Det bidrar såväl till en minskad pappersförbrukning som en miljömässig vinst.

Med digitala kvitton har vi sparat 43 ton papper!

Första Svanenmärkta kedjan

Det finns företag som säljer Svanenmärka produkter och så finns Bergendahls Food och City Gross som tar det hela lite längre och certifierar såväl grossistverksamheten som hela butikskedjan.

City Gross
– första och enda Svanenmärkta kedjan

Smart användning av plastkassar!

Visste du att plastpåsen i kassan är det bästa alternativet om du glömt flergångskassen hemma? Många tror att papperskassen är ett bättre alternativ ur miljösynpunkt, men faktum är att den i plast endast behöver användas två gånger för att bli klimatneutral. 

plastföråackningar återvinning bergendahls food

Tillsammans mot svinnet

Enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) slängs så mycket som en tredjedel av all mat som produceras i världen. För att minska belastningen sker ett stort arbete runt om i världen för att halvera matsvinnet i hela livsmedelskedjan till 2030: från produktion, via tillverkning, leverantörer och grossister till butiker och slutligen i hemmen.

Den senaste tiden har matförsörjningen hotats ytterligare på många platser på grund av den arbetskraftsbrist och de handelsstörningar som uppstått i spåren av Covid-19. Å andra sidan ändrades konsumtionsmönstret under våren när många handlade mer än vanligt vilket bidrog till en tillfällig nedgång i svinnet. För 2019/20 är nivåerna av matsvinn inom vår verksamhet 1,54 procent. Vi utmanar oss själva att öka takten med målet att matsvinnet från vår egen verksamhet ska minska till 1 procent till år 2025.

Sveriges Bönder

Alla som levererar svenskt lamm- eller griskött till City Gross får en extra krona per kilo kött i ersättning.

En väg in i arbetslivet

City Gross i Ytterby har länge samarbetat med Kungälvs kommun och arbetsförmedlingen för att hjälpa folk in i arbete.

Tar tillvara överbliven mat

I Uppsala skänker City Gross mat till Stadsmissionen. Maten är sådan som av olika anledningar inte längre går att sälja men som fortfarande är fullt duglig.

Våra bidrag till de globala hållbarhetsmålen

År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen ska bidra till att en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld uppnås till 2030.

Målen kräver att alla människor och länder arbetar gemensamt – det inkluderar inte minst näringslivet. Som ett av Sveriges största familjeföretag är det för oss en självklarhet att integrera målen i vårt långsiktiga arbete. Tillsammans med våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter, bidrar vi till målen på alla sätt vi kan.

symbol3-150x150

Vi försöker påverka våra kunder att göra sunda och medvetna val genom information, inspiration och sortimentet. Medarbetarnas hälsa har hög prioritet och vi arbetar aktivt med utbildningar, aktiviteter och arbetsmiljöfrågor för att främja såväl det fysiska som psykiska välmåendet.

symbol8-150x150

Genom att ta ansvar för våra egna medarbetares anställningsvillkor, inflytande och utveckling bidrar vi till en hållbar tillväxt som gynnar samhället. Vi gör en årlig
utvecklingsplan för samtliga anställda och har som ambition att ta fram ett medarbetarindex som kartlägger engagemang och kunskapsnivå.

symbol10-150x150

Vi arbetar till exempel för en minskad ojämlikhet genom att erbjuda lika möjligheter inom  rekrytering och befordran. Vi har en mångfaldsplan som guidar oss för att likabehandling ska genomsyra hela verksamheten, en plan som ska integreras i verksamheten och uppdateras löpande. Vi har idag en jämn könsfördelning i företagsledningen och på ledande positioner generellt.

symbol11-150x150

Som en del av den offentliga miljön bidrar vi till detta mål i samband med etablering
och utformning av våra butiker. Ambitionen är att ha definierade hållbarhetskrav
på alla byggnader vi öppnar butik i. Vid ombyggnationer, nybyggen och eventuella nedläggningar försöker vi alltid tänka hållbart genom att återanvända inventarier och annan utrustning som redan finns i verksamheten.

symbol12-150x150

Som aktör inom dagligvaruhandeln har vi ett stort ansvar och möjlighet att bidra till en positiv förändring. Vi arbetar aktivt för att bidra till att halvera hela landets matsvinn. Exempelvis säljer vi enbart sjömat från hållbara bestånd. Vi ställer också tuffare krav på förpackningar och emballage genom att succesivt övergå till återvinningsbara material utan att matsvinnet ökar.

symbol13-150x150

Vi arbetar aktivt med att minska vår påverkan på klimatet, inte minst inom större områden som effektivare transporter, energianvändning och inköp. Ambitionen är att halvera vårt koldioxidutsläpp till år 2025 och under samma period minska andelen fossilt bränsle i våra  transporter med 70 procent.

symbol15-150x150

På Bergendahls Food arbetar vi för att bevara och främja ekosystem och biologisk mångfald genom att stödja svenska och lokala livsmedelsproducenter, inte minst svensk köttproduktion. Över 99 procent av det färska som säljs på City Gross är svenskt. Vi är, och ska fortsätta vara, en Svanenmärkt kedja från grossist till butik.

symbol17-150x150

Vi är aktiva inom viktiga samarbetsorgan och organisationer som bidrar till hållbar utveckling, exempelvis organisationer för märkningar, certifieringar och standarder samt branschorganisationer och branschråd. Vi utvärdera löpande dessa engagemang för att säkerställa att vi är med i alla relevanta sammanhang.

Globala-malen-150x150

Bland FN:s 17 globala mål har vi identifierat nio mål med nära koppling till vår bransch och där vår verksamhet kan göra skillnad. Liksom många av de globala målen hänger samman gör våra åtaganden detsamma.